4 de desembre de 2022

Anuncis oficials: Expedient de modificació de crèdit. Aprovació definitiva.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de setembre de 2022 va aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostaria de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 6/2022, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i nous ingressos.
Aquest va ésser exposat al públic segons anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província número CVE 2022-08830 de 17 d’octubre de 2022.
Havent transcorregut el termini legal d’exposició pública de quinze dies hàbils, sense que s’hagin interposat reclamacions contra l’aprovació inicial, s’eleva a definitiu, fent-se públic el detall de les partides:
Crèdit extraordinari
Despeses:

Suplement de crèdit
Despeses:

El finançament de la despesa serà el següent:

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Enllaç a la inserció al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el 23/11/2022

Anteriors

nord.cab - El portal de notícies de Cabassers