Imatge: els límits del terme municipal de la Bisbal de Falet.

El 20 d’abril, a les 10:30h, la Direcció General d’Administració Local començarà la revisió de la delimitació del terme municipal de la Bisbal de Falset amb el de Cabassers, a l’ajuntament de la Bisbal.

El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, estableix que en el cas que la delimitació de termes no s’hagi determinat amb les coordenades establertes pel sistema de referència, que és el sistema geodèsic i altimètric vigent, s’han de dur a terme les actuacions de replantejament necessàries per a l’establiment de les dades identificadores de les línies de delimitació dels termes municipals, amb l’objecte de representar-les en la cartografia a escala 1:5.000 o superior.

Aquelles persones que siguin propietàries de finques que toquin la partió dels termes, poden assistir a les actuacions, si ho consideren convenient.

nord.cab