Criteris de selecció

Què és notícia i què no? Què publica nord.cab? Aquest decàleg ho explica:

ÉS NOTÍCIA:

1- Actes i esdeveniments públics.
2- Situacions d’emergència d’afectació general.
3- Actes esdevinguts a llocs públics, la difusió dels quals no contradigui els punts 9 i 10 d’aquest decàleg.
4- Tota la informació difosa pels canals d’institucions i entitats locals, i tota la recollida a qualsevol tipus de document públic.
5- Actes privats que siguin comunicats per nota de premsa a la redacció.
6- Informacions de qualsevol naturalesa que afectin o s’hagin produït al municipi, i que hagin aparegut prèviament a altres mitjans de comunicació, encara que pertanyin a l’àmbit privat, amb l’excepció de les que contradiguin el punt 10 d’aquest decàleg.
7- Informacions que, tot i no ser d’àmbit local, puguin ser d’interès general per a la població de Cabassers.

NO ÉS NOTÍCIA:

8- Rumors, xafarderies i safareig.
9- Actes o esdeveniments pertanyents estrictament a l’àmbit privat de les persones, a excepció dels contemplats als punts 2 i 4 d’aquest decàleg.
10- Informacions que puguin perjudicar una o més parts en conflicte o litigi o que no respectin la presumpció d’innocència dels protagonistes dels fets. Això inclou qualsevol informació afectada pel secret de sumari de qualsevol procés judicial.

Nord.cab és especialment curós amb la privacitat de les persones, i per tant no publicarem dades personals de ningú (nom i cognoms, incloent inicials; números de telèfon; adreces de correu electrònic; adreces postals) a no ser que:

a) Aquesta informació sigui imprescindible per a comprendre el context de la notícia i la seva difusió no contradigui la legalitat.
b) Les persones a les quals pertanyin les dades personals sol·licitin explícitament la seva difusió.

Generalment, les notícies de successos no incorporaran mai informació de caràcter personal de ningú.

La neutralitat informativa és el pilar fonamental de nord.cab. Difonem informació, no opinió. No pretenem influir a l’opinió de l’audiència. Els articles publicats sota la secció Opinió són responsabilitat de qui els signa i no defineixen la línia editorial de Nord. En tot cas, si la publicació s’ha de posicionar sobre qualsevol assumpte, ho fa a la categoria Editorial.

Rebutgem frontalment el sensacionalisme, la premsa groga, la intromissió a la vida privada de les persones i la informació no contrastada.

Ens podeu fer arribar les vostres informacions, notes de premsa o convocatòries mitjançant aquest formulari de contacte.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers