BOPT: Expedient núm. 02/2024 de modificació del pressupost. Aprovació inicial

Expedient núm. 02/2024 de modificació del pressupost. Aprovació inicial.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el 22 de abril de 2024, va aprovar inicialment la modificació del pressupost 02/2024 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i la subvenció del catàleg cultural de la Diputació de Tarragona.

L’expedient de referència, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Tarragona, durant els quals s’admetran reclamacions davant de la corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers