Resum dels plens del 18 de març de 2024

Al ple extraordinari convocat a sol·licitud de l’oposició el govern de l’Ajuntament de “Cabacés” va votar en contra de complir la Llei de Política Lingüística. La proposta per al compliment de la llei va ser rebutjada amb els cinc vots en contra d’ERC i els vots a favor de Junts i la regidora no adscirta.

Podeu recuperar l’enregistrament sonor del ple aquí:

Tot seguit va començar la sessió ordinària del ple de març:

La pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cabassers sobre l’assumpció de facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes es va aprovar amb els cinc vots dels regidors del govern i l’abstenció dels dos regidors a l’oposició.

El Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabssersi la Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) també es va votar amb el mateix resultat a les votacions.

La moció presentada per Junts a favor de la pagesia catalana es va aprovar amb els vots de Junts i de la regidora no adscrita i l’abstenció dels cinc regidors d’ERC.

ERC també va votar en contra de l’acord perquè es reprengués el tràmit d’adopció d’un escut municipal per a Cabassers (dos vots favorables, de Junts i de la regidora no adscirta). Ara l’ajuntament fa anar un escut no oficial, que no pot utilitzar perquè no està registrat.

Junts va formular cinc precs per escrit:

1- Prec perquè la disposició de la taula de la sala de plens permeti que el públic vegi tots els regidors

2-Prec perquè el govern local garanteixi la igualtat de tracte i la no discriminació en la promoció pública dels productes agroalimetaris de Cabassers

3-Prec perquè s’instal·li un senyal de cediu el pas a la intersecció del camí de la Foia (carrer de Montsant) amb el carrer de Sant Miquel

4-Prec perquè es garanteixi la recollida selectiva de residus als punts de recollida del carrer de Sant Miquel intersecció amb la T-702 i Camí Nou de la Foia.

5-Prec perquè s’impulsi la neteja del camí de la Séquia de la Vila

A continuació hi va haver el torn de preguntes de l’oposició, a la sessió de control i de fiscalització del govern. Les preguntes de Junts van ser aquestes:

1- Tant l’alcalde com jo mateix som membres del Ple del Consell Comarcal del Priorat. Avui, a les 19h, també hi havia un ple ordinari al Consell, notificat el 13/03/2024 al migdia. El ple de l’Ajuntament de Cabassers va ser convocat amb posterioritat, el vespre del dia 13. Per què no s’ha evitat que coincidissin tots dos plens?

Resposta: diu que el ple extraordinari es va començar a plantejar 15 dies enrere i que ha estat una casualitat.

2- L’alcaldia ha rebutjat incloure a l’ordre del dia d’aquest ple una moció presentada per Junts per a combatre la multireincidència delictiva, amb l’argument que l’Ajuntament no té competències en l’administració de Justícia. I és cert; no en té. Les mocions es poden referir a assumptes que excedeixin la competència de l’ens local, en exercici dels drets fonamentals de la llibertat d’expressió i de la participació política. Per exemple, aquest Ple ja ha vist i aprovat mocions sobre matèries sobre les que no té competències, com la moció de suport al conseller Buch i al sergent Escolà votada al ple ordinari de setembre de 2023. Sense anar més lluny, al darrer ple extraordinari ERC va presentar una moció de suport a la pagesia que parlava de tractats de comerç internacional sense que l’Ajuntament no hi tingui competències. O avui mateix, que hem votat una moció de Junts també de suport a la pagesia, on parlem de preus justos i incentius fiscals pels pagesos sense que l’Ajuntament no tingui competències sobre la fiscalitat dels productes agrícoles. Per tant, pregunto per quin criteri es regeix l’alcaldia a l’hora d’inadmetre unes mocions que van més enllà de les competències de l’Ajuntament i d’admetre’n unes altres que també traspassen les competències municipals.

Resposta: contestarem per escrit.

3- Amb quina partida pressupostària es cobrirà la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola?

Resposta: Segurament ambl PAES, però encara no està aprovat.

4- Hi ha alguna revisió de la planificació urbanística en marxa o projectada?

Resposta: Sí que plantegem una modificació d’algun annex.

AIGUA

5- L’estació depuradora de Cabassers requerirà treballadors? En cas que sí: quan hi haurà la convocatòria pública per a cobrir les places de treball que ofereixi la depuradora?

Resposta: Requerirà treballadors via empresa privada (Transparenta).

6- S’ha detectat alguna fuita al dipòsit municipal d’aigua? I en algun altre punt de la xarxa de subministrament?

Resposta: Sí, petita, i una fuita als pisos del carrer del Mig.

PROJECTE DE PERFORACIÓ D’UN POU

7- El saurí de Waterfinders SL, quan va detectar l’aigua que diu que hi ha al paratge de la Bargallona, on es pretén perforar un pou?

Resposta: Respondran per escrit

8- Ha cobrat algun import el saurí de Waterfinders SL per a realitzar la detecció d’aigües al paratge de la Bargallona, on es pretén perforar un pou?

Resposta: Sí. Contestaran per escrit l’import exacte.

9-Ha fet algun estudi el saurí per a la detecció d’aigua?

Resposta: L’ha fet Waterfinders en base a estudis geològics?

10- Pot l’alcaldia facilitar-nos una còpia d’aquest estudi fet per Waterfinders SL per a marcar el pou? Quan?

Resposta: Sí. Baixes a l’ajuntament i la demanes.

11- El pou que es pretén perforar és un sondeig o el pou definitiu?

Resposta: És el pou definitiu.

12- Si es troba aigua amb aquest pou, quin tractament rebrà abans de ser connectada a la xarxa de subministrament municipal?

Resposta: Depèn de com surti i en quins paràmetres.

13- Si es troba aigua, on s’instal·laran les bombes necessàries per a extreure-la i els filtres que pugui requerir el tractament? El terreny on vagin aquestes instal·lacions s’expropiarà?

Resposta: In situ. No s’expropiarà el terreny, es farà una cessió.

14- Cada quan es preveu realitzar analítiques a l’aigua que s’obtingui d’aquest pou?

Resposta: Això ho ha de marcar el mateix laboratori que fa les analítiques del dipòsit municipal.

15- Si l’aigua obtinguda del pou no fos apta per al consum humà què se’n farà?

Resposta: Tota aigua és apta pel consum humà, però s’ha de tractar i potabilitzar.

16- S’ha estudiat alguna alternativa d’ubicació del pou? Quina?

Resposta: Se n’ha estudiat diverses en una franja des de la granja del Carlos fins a la Bargallona.

17- Per quins motius no s’ha estudiat perforar el pou en una ubicació més propera al dipòsit municipal?

Resposta: Una mica més a prop li va de 30 o 40 metres, i per la facilitat que ha posat el propietari.

18- El decret 183/2023, de 27/12/2023, resol aprovar definitivament el projecte del pou. El decret 184/2023, de 28/12/2023, adjudica el contracte menor d’obra d’obertura del pou a l’empresa Sondetjos [sic] i pous d’aigua J. Girbau SL. Aquests decrets estan emesos abans que formuléssim al·legacions al projecte el 02/01/2024, i abans que les resolguéssiu el 07/03/2024. Cal entendre que els decrets 183/2023 i 184/2023 són nuls, doncs, ja que van resoldre una qüestió abans de resoldre’n les al·legacions?

Resposta: Creu que no, i que no s’hagi fet l’actuació no vol dir que no tingui vigència el contracte amb el constructor.

ALTRES QÜESTIONS

19- Sobre el projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa al Cafè: ara la factura del gas la paga l’entitat Societat Recreativa la Unió. Qui pagarà la factura dels pèl·lets?

Resposta: Això està per esbrinar. Hi haurà un conveni de col·laboració amb el Cafè.

20- Qui és el portaveu del grup municipal d’IpC-AM?

Resposta: Jo mateix.

21- Ho acabes de decidir ara?

Resposta: No, sempre he sigut jo el portaveu.

22- Tots els membres de l’equip de govern han manifestat la seva voluntat de ser adscrits al grup polític municipal d’IpC-AM?

Resposta: Vam iniciar els tràmits. Et contestarem per escrit. El secretari afegeix que hi ha un expedient en paper. Dono la pregunta per contestada i dic que no cal que la responguin per escrit.

23- Mitjançant una sol·licitud d’accés a la informació pública adreçada a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Treball hem sabut que preteneu destinar el total de l’ajut rebut del Fons de transició nuclear 2023 Penta II, 174.418,60€ a finançar operacions de capital en forma d’inversions de caràcter permanent, i que no heu destinat cap quantitat a despeses corrents de l’Ajuntament. Quines són aquestes inversions?

Resposta: La caldera de pellets del Cafè i una part de promoció econòmica podria anar destinada a VITEC.

24- El compte d’Instagram “Cabacés Turisme” és responsabilitat de l’Ajuntament? Si ho és, qui l’administra?

Resposta: Sí. La regidora Eva Torà afirma que l’administra ella.

25- Al ple ordinari de desembre vaig preguntar si el govern coneixia l’estat de deteriorament en què es troben unes caixes de connexions elèctriques municipals que hi ha al costat de la caseta del transformador. Em vau respondre que sí i que ho repararíeu tan aviat com fos possible, però a data d’avui la situació encara és la mateixa. Quan preveieu dur a terme la reparació necessària per a evitar aquesta situació de perillositat?

Resposta: No ho puc respondre però és una cosa que tenim en ment de fa temps, i buscarem alguna línia d’ajut que s’adapti a poder dur a terme una instal·lació d’un armari quan la Diputació aprovi el Pla Mandat 2026/2027 i llavors hi haurà una partida per a posar l’armari en condicions.

26- Qui pot utilitzar el carregador de vehicles elèctrics que hi ha al costat del transformador i com funciona?

Resposta: Va amb una targeta que té l’ajuntament i que s’ha de demanar. Treballen per instal·lar internet al carregador perquè funcioni amb targetes.

La regidora no adscrita va preguntar per què no s’havia celebrat el Festival VOC (Festival Òmnium de Curtmetratges) al Cafè aquest any, que sí que s’ha acollit a Cornudella de Montsant, la Bisbal de Falset, Ulldemolins o els Guiamets. La resposta va ser que aquest any la Societat Unió Recreativa no havia rebut cap proposta per ser una de les sales de projecció. La regidora va lamentar la pèrdua d’aquesta proposta cultural al poble en aquesta edició, i va dir que cal preguntar-se per què no s’ha dut a terme a Cabassers.

Podeu recuperar l’enregistrament sonor del Ple aquí:

També podeu recuperar l’enregistrament en vídeo de l’emissió en directe que Junts va fer dels dos plens aquí.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers