Un recurs de Junts reorganitza l’Ajuntament de Cabassers en un ple extraordinari

El setembre de 2023 Junts va presentar un recurs contra la constitució de la Comissió Especial de Comptes. La formació al·legava que en haver-se constituït només el seu grup polític municipal la comissió no representava correctament els regidors que no s’havien dotat d’aquesta forma d’organització, i per tant va reclamar que tots en formessin part. La sessió extraordinària d’ahir va acabar resolent la qüestió que va plantejar Junts sobre l’organització dels grups polítics municipals i el seu reflex a la Comissió Especial de Comptes.

El primer punt fou l’acord de creació dels grups polítics municipals d’IpC-AM i Junts-CM, donant-se a més el Ple per assabentat de la voluntat de la regidora Cristina Masip de ser regidora no adscrita. Al Ple d’organització del 14 de juliol de 2023 ja s’havia donat compte de la creació del grup polític municipal de Junts-CM (punt 8 de l’acta del 14/07/2023), però la candidatura d’ERC no es constituí en grup polític municipal. Per a clarificar els conceptes: el partit polític és l’organització que presenta candidatures a unes eleccions, la candidatura és la llista de persones que es presenta a les eleccions, i el grup polític municipal és la manera com s’organitzen al Ple els membres de les candidatures que han resultat escollits en un procés electoral. I els regidors no adscrits són aquells que, per les circumstàncies que sigui, no s’integren a cap grup polític o abandonen el que constitueixen els electes de la candidatura amb la que es van presentar a les eleccions. És a dir, són tres nivells organitzatius diferents: partit – candidatura – grup polític municipal (o regidor no adscrit). Com que els regidors que formaren govern no s’havien constituït en grup polític municipal la situació va donar lloc a la presentació per part de Junts d’una sèrie de recursos contra els decrets d’alcaldia i acords del ple que conferien determinades atribucions als regidors del govern, com la tinença d’alcaldia, les retribucions, la delegació d’atribucions o la representació davant d’òrgans col·legiats. Des de Junts van considerar que, d’acord amb la legislació vigent i la jurisprudència, no s’ajustava a Dret que regidors sense adscripció a cap grup polític poguessin desenvolupar les mateixes funcions que haurien pogut dur a terme en cas de ser adscrits. Per a resoldre aquesta situació atípica, i d’acord amb l’art. 50 de la Llei Municipal, el Ple va acordar la creació dels grups polítics municipals. Els qui han de formar part del grup d’IpC-AM també van ser requerits a expressar per escrit la seva voluntat de quedar-hi integrats.

A partir de l’acord adoptat al Ple els grups polítics municipals queden definitivament configurats així:

IpC-AM: Jaume-Josep Pujals, Eva Torà, Manuela Marchena, Martí Miró, Ramon Bolumar.
Junts-CM: Carles Prats.
Regidora no adscrita: Cristina Masip.

A conseqüència de l’acord anterior també es va modificar la composició de la Comissió Especial de Comptes. Junts havia presentat també primer una esmena el 13/07/2023 i després un recurs el 06/09/2023 contra la seva constitució, en entendre que no representava correctament el pluralisme del Ple. La primera comissió, creada al Ple extraordinari del 07/08/2023, incorporava només tres membres: dos d’ERC i un de Junts. Tanmateix, Junts entenia que en ser els regidors de la llista d’ERC tots no adscrits cap d’ells no podia atribuir-se la potestat de representar-los a tots, ja que els mancava l’organització i representativitat que confereix la creació dels grups polítics municipals, i per això demanava que tots poguessin ser a la comissió. A més, el grup de no adscrits tampoc no podia representar a la regidora Cristina Masip, desvinculada de la candidatura d’ERC. Per això s’adoptà l’acord de modificar la Comissió Especial de Comptes per tal de reflectir la realitat del Ple, i va quedar constituïda de la següent manera: dos membres d’ERC (Jaume Pujals i Eva Torà, amb Ramon Bolumar com a vocal suplent), un membre de Junts (Carles Prats) i la regidora no adscrita (Cristina Masip).

Un altre punt de l’ordre del dia (el quart) pretenia desestimar el recurs del 06/09/2023 presentat per Junts contra la constitució de la Comissió Especial de Comptes, que en realitat és el que va motivar tots els canvis acordats. El Secretari-Interventor va emetre un informe jurídic a sol·licitud de Junts, on recomanava desestimar el recurs. Tanmateix, i atenent al fet que els acords de creació dels grups polítics municipals i de modificació de la Comissió Especial de Comptes van resoldre el fons de la qüestió que plantejava el recurs, Junts el va retirar. D’aquesta manera no va caldre votar aquest punt de l’ordre del dia, ja que les causes que el motivaren foren resoltes durant la sessió.

El Ple també va aprovar una modificació de crèdit extraordinari per a comprar una impressora multifunció (2.874€) i un grup electrogen de 13,5 KB de potència (4.397,14€). Aquest generador forma part d’un programa de Protecció Civil per a garantir el subministrament elèctric en casos d’emergència. També es van aprovar dos suplements de crèdit: 1.200 € per a contribuir al manteniment del servei d’Assistència Social i 7.000€ per a pagar despeses generades per la celebració de diverses festes populars. Per aclarir els conceptes: quan es parla de crèdit extraordinari es fa referència a la creació de partides noves al pressupost. El suplement de crèdit implica la dotació de més fons per a partides que ja existien al pressupost i que havien exhaurit els diners inicialment consignats per a aquelles despeses.

Podeu recuperar l’enregistrament sonor del Ple, que es va acabar a les 19:40, aquí.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers