Localitzats els estatuts de l’Àrea de Cultura de 1985

L’Àrea de Cultura va ser un projecte del jovent de Cabassers, plantejat el 30 d’octubre de 1985, constituït el 5 de novembre i presentat a la sala del cinema el dia 1 de desembre de 1985. Comptà amb quinze membres que es comprometeren a treballar-hi, i la funció d’aquesta entitat assembleària era la de promoure l’activitat cultural cabasserola, en coordinació amb l’Ajuntament i per sí sola. S’emplaçaren per a una primera assemblea que se celebraria el 3 de desembre de 1985, a les 10 de la nit i a la mateixa sala del cinema, per a treballar en les bases i la coordinació interna de l’organització (El Sitjar, núm. 21, hivern de 1985, pàg. 7). D’aquella reunió sortí un document titulat “Bases, estatuts, organització i estructura interna”, del que ara se n’ha localitzat una còpia:

ÀREA DE CULTURA

BASES, ESTATUTS, ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA INTERNA

L’àrea de cultra és un organisme que canalitzarà tots els actes culturals i festius que vulgui organitzar l’Ajuntament i treballarà per crear-ne de nous.

L’àrea de cultura neix per organitzar i promocionar: debats, col·loquis, xerrades, festes, conferències, passis d’audiovisuals i diapositives, coneixement de cultures populars i cultura general al nostre poble.

1.- BASES:

-L’Àrea de Cultura estàrà en constant contacte amb el regidor de cultura o amb el ple de l’Ajuntament.

-Tots els programes i informació rebuts de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i del Departament de Cultura i Joventut de la Diputació seran detingudament observats i estudiats per part de l’àrea.

-L’àrea rebrà sempre el suport de l’Ajuntament per ser aquesta una branca de la mateixa entitat.

-L’àrea podrà també treballar amb diners seus que seran de fons per fer i organitzar els actes abans esmentat.

-Aquesta àrea estarà formada per totes les persones interessades, i que acceptin aquestes conceptes bàsics.

-Representants del grup d’informació i de coordinació amb les institucions seran els portaveus que estaran en contacte amb l’Ajuntament i que donaran tota la informació dels actes programats i del treball administratiu que faci falta.

2.- PLANTEJAMENT DE TREBALL

L’àrea es regirà per grups de treball, no creiem necessària la figura d’un secretari, un tresorer, ni ningú que arreplegui en ell mateix el pes de tota una sèries de responsabilitats que han de ser de tots, ja que si no l’àrea té el perill de convertir-se en una estructura buida perquè ningú participa en ella. Ha d’ésser un treball comú, pel bon funcionament d’aquesta organització.

3.- ESTRUCTURA

L’àrea de cultura es regirà per quatre grups:

GRUP D’INFORMACIÓ:

-recollir la correspondència rebuda i donar-la a conèixer en cada assemblea.
-convocar una assemblea d’urgència en cas que no cregui necessari.
-elaborar les ordres del dia per cada assemblea.
-recopilar les decisions i conclusions preses en cada assemblea.

GRUP DE COORDINACIÓ AMB LES INSTITUCIONS

-mantenir i potenciar el contacte amb altres àrees i/o grups culturals.
-fer-se càrrec d’organitzar actes conjuntament amb les institucions (Generalitat, Diputació, etc)
-portar a terme el treball que comporten les campanyes publicitàries.

GRUP D’ECONOMIA

-fer-se càrrec dels ingressos i despeses del funcionament de l’àrea.
-proposar iniciatives de finançament així com la recollida de projectes per aquest fi.

GRUP D’ARXIU

-guardar una còpia dels estatuts oficials així com també còpis de tots els cartells i actes que es portin a terme.
-arxivar treballs que portin a terme els integrants de l’àrea.

4.- COORDINACIÓ INTERNA

L’àrea de cultura es coordinarà mitjançant una assemblea de periodicitat mensual on hi participaran tots els membres.

Integraran l’assemblea totes les persones que acceptin els conceptes bàsics de l’àrea.

La permanència dels grups d’estructura interna serà rotatòria i l’assemblea elaborarà el calendari o agenda.

Informaran a l’assemblea:

-Tots els grups que formen part de l’estructura interna:
-Totes les persones que portin a terme treballs afins a l’àrea de cultura.
-Qualsevol membre integrant de l’àrea.
-Grups autònoms d’afinitat de l’àrea.

Assemblea d’urgència:

-Pot convocar-se assemblea d’urgència davant temes puntuals que necessitin una presa de postura de l’àrea.
-El poder de convocatòria per una assemblea d’urgència el té el grup d’informació.
-En cas que algun membre de l’àrea vulgui convocar-ne una, haurà de comunicar-ho a aquest grup.

Cap d’aquests punts són definitius, totes les propostes són línies mínimes obertes al treball de l’assemblea. La proposta definitiva d’organització sortirà de les relacions i del debat permanent dels membres i grups de l’àrea dins l’assemblea. Els conceptes inicials que aquí es recullen esperem siguin enriquits per totes les aportacions dels debats assemblearis.

Area-de-Cultura

Tanmateix, l’experiència no fou com s’esperava, i el darrer número d’El Sitjar, el 23 (hivern de 1986) explicava en un article a les pàgs. 12 a 14 què havia fet fracassar l’intent:

La impossibilitat de l’Àrea de Cultura

Després de moltes reunions i fenia per fer uns estatuts i unes bases per crear una Àrea de Cultura ben feta, es decideix presentar els estatuts en una sessió de l’Ajuntament de Cabassers, per poder-los discutir i així crear una eina dins l’empar de l’Ajuntament, per realitzar més actes i organitzar tot el camp cultural local.
Però vet aquí que ens trobem en la gran desil·lusió que no s’esperava ningú, l’Ajuntament diu: “NO SOM LEGALS”, i que nosaltres, o sigui l’Àrea de Cultura, no pot anar a parlar de cultura local ni amb la Generalitat ni a la Diputació.
Jo, com a membre de l’Àrea de Cultura i representant del Sitjar a l’Àrea, em vaig quedar perplexe quan, una Ajuntament que es va constituir en unes eleccions inconstitucionals, diu a un grup de joves del seu poble que l’únic que pretenen és fer quelcom per la cultura, que no són legals i que en aquests llocs, ells no són ningú per anar-hi!
Sempre m’he preguntat si l’Ajuntament va fer il·legal a l’Àrea de Cultura perquè no va entendre les seves bases i estatuts? O perquè no li interessava que alguns joves amb ganes de fer coses noves anessin a la Diputació i a la Generalitat i s’assabentessin dels actes que ofereixen als ajuntaments, i que acaben a les mans desinteressades d’algú, o en alguna paperera?
Llavors els pocs actes que va organitzar l’Àrea de Cultura van ser fets per pròpia individualitat d’aquests ja que, a nivell d’Ajuntament, no estàvem ni érem legals.
Però aquests senyors no sabien, o van oblidar, dues coses molt importants i fonamentals avui en dia:
1ª Que vivim a l’any 1986 i qu ela democràcia no és un estat on la gent actua com un ramat.
2ª Que hi hauna cosa que es diu “llibertat individual”, i que voler censurar això seria intentar censurar la pròpia naturalesa de l’home.
Llavors, en aquesta llibertat individual i passant per sobre d’aquesta il·legalitat local tan incomprensible, l’Àrea de Cultura va donar-se a conèixer al Departament de Cultura de la Diputació. Gràcies a això es va fer al gener les xerrades sobre el tema “Introducció a Catalunya”, que la Generalitat havia ofert a l’Ajuntament de Cabassers pel setembre i no van interessar; així també l’Àrea de Cultura va intentar portar al poble una biblioteca ambulant amb 5.000 publicacions que la Generalitat havia ofert a l’Ajuntament de Cabassers per tot el mes de novembre i que tampoc va interessar. Aquesta tasca, l’Àrea de Cultura no pogué portar-la a terme, perquè s’havia ofert la proposta a l’Ajuntament de Capçanes, que varen tenir els 5.000 llibrers tot el mes de novembre, i llavors els altres mesos ja estaven compromesos en altres pobles.
No entenc, quan discutint amb un regidor de l’Ajuntament sobre unes cartes que havien estat enviades pel Departament de Cultura, em negava que haguessin arribat i després per veu d’una altra persona que no és cap membre de l’Ajuntament, va resultar que sí, que havien arribat.
Qui són aquí els legals i els il·legals! És que la cultura a Cabassers ha de ser privada, igual que la correspondència de l’Ajuntament?
Torno a repetir, que la democràcia no és un estat on la gent actua com un ramat i menys encara que l’alcalde o el propi Ajuntament facin de pastors. No oblidem que l’Ajuntament té el deure d’administrar el poble, però mai el pot menar ni dirigir a la seva pròpia voluntat.
Doncs no és gens agradable anar als Departaments de Cultura de l’administració a assabentar-te dels actes culturals que organitzen, quan aquesta informació ens és negada al propi poble.
És llastimós que l`Àrea de Cultura no rebés mai cap informació cultural del propi Ajuntament, i l’única correspondència que aquest donà a conèixer a l’Àrea foren uns catàlegs de representants d’espectacles on hi havia els preus de diversos grups musicals i artístics.
Fou també molt incompresa la insistència de l’Àrea de Cultura en tenir accés a la correspondència cultural del propi Ajuntament, quan l’únic que pretenia era coordinar aquests actes, que l’Ajuntament es veu sense ganes de realitzar i no haguéssim d’anar a Tarragona a assabentar-nos-en per altres fonts.
Un exemple clar i específic d’aquests fets és que quan a Tortosa es va celebrar unes “Jornades d’estudi a les Àrees Rurals” els dies 15, 16 i 17 de maig, la Generalitat va enviar-nos tota la informació sobre les Jornades quan va saber que l’Ajuntament no ens havia assabentat de l’acte. Però, com deia un gran escriptor: “No és a cops de martell que esdevenen perfectes els palets de riu, sinó per la dansa de l’aigua”.
Doncs ara, com més es fa, més es deforma i més ens cremem tots. Per això, potser haurem d’esperar que la roda del temps trenqui tots aquests entrebancs que avui té la cultura a Cabassers i així potser sorgirà una nova gent, amb unes noves il·lusions, i sense tantes traves i incomprensions com la que s’ha trobat aquesta Àrea de Cultura, que ha mort mig en suïcidi i mig assassinada per aquests pensaments tan arcaics que ho volen tenir tot “ATADO I BIEN ATADO”.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers