Un raríssim document del POUM, de 1936

Avui en dia, quan hom veu les sigles POUM pensa en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Però el POUM també va ser el Partit Obrer d’Unificació Marxista, fundat el 29 de setembre de 1935 a Barcelona. Aquest partit degué tenir poca o molta activitat a Cabassers, perquè el 1994 es localitzà un document que havia estat distribuit a la població el 1936. El text proclama el programa de socialització agrària que el partit aprovà defensar el 15 de novembre de 1936. Al peu d’impremta s’hi llegeix “IMP. FOMENT – REUS”, i les signatures són molt curioses: una falç i un martell fetes a ploma, però amb les posicions invertides; la falç és a l’esquerra en lloc de ser a la dreta, i el martell a la dreta i no a l’esquerra.

Transcrivim el contingut del document, pel valor històric que té el text:

Les consignes del Partit Obrer d’Unificació Marxizta

AGRICULTORS:

Després d’un detingut estudi, la Comissió agrària del partit, en la reunió de delegacions d’arreu de Catalunya celebrada el dia 15 de novembre de 1936, va acordar les posicions a defensar davant els problemes del camp.

Fou escoltada la veu dels nostres delegats que representaven el conjunt d’interessos arícoles i desrpés aprovà el següent dictamen:

PRIMER – Tota la propietat de la terra haurà d’ésser socialitzada.

SEGON – L’aplicació d’aquesta socialització estarà a càrrec dels Sindicats Agrícoles per mitjà dels seus organismes generals i representatius.

TERCER – La terra socialitzada es repartirà per a la seva explotació segons la necessitat dels camperols que hauran de cultivar-la.

QUART – Els actuals i petits propietaris podran continuar en les terres que cultiven. No obstant, cap camperol tindrà més terra, que la que puguin cultivar ell i la seva família.

CINQUÈ – Els fruits pertanyeran al camperol. Els Sindicats i les seves Cooperatives seran els únics intermediaris entre el productor i el consumidor.

SISÈ – Es fomentarà i es donarà impuls en l’explotació col·lectiva de la terra, prestant als conreadors l’ajut econòmic i la tècnica necessària.

SETÈ – Entenent-se que l’explotació col·lectiva de la terra implica, en gran part, procés mero educatiu s’establiran Granges model, les quals estaran dotades de tots els avenços de la tècnica moderna, demostrant així al camperol quen en menys esforç de l’empleat en l’explotació individual, es pot obtenir un rendiment superior.

El POUM ofereix solucions constructives , netament revolucionàries, als problemes del camp. La propietat de la terra no ofereix problema; no compta tal propietat.

La terra produeix pel treball de l’home. Aquest treball té una compensació justa per cada camarada que treballa la terra. Així s’acaba l’explotació, la burgesia agrícola, el latifundi, l’usura i s’obté el màxim rendiment de l’Agricultura i principal producció de Catalunya.

Les nostres solucions, a base de cedir el fruit al conreador de la terra, senyalen l’obligació de crear Sindicats Agrícoles per tal de tractar directament amb el consumidor.

Fora intermediaris, paràsits socials, anul·lació de comerciants sense escrúpols, i acaparadors que provoquen la misèria dels camperols.

El POUM ofereix solucions revolucionàries per a la reivindicació dels nostres camperols.

MITGERS! ARRENDATARIS! PARCERS! EL PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA ESPERA EL VOSTRRE SUPORT.

Per la Revolució en marxa, EL COMITÈ.

I aquest és el document original:

Tanmateix, sembla que el POUM no tingué militants a Cabassers. Un decret del 17 d’octubre de 1936 va ordenar la formació de nous ajuntaments amb una representació de les forces polítiques i sindicals de forma proporcional a la del govern català, i alhora es va ordenar la dissolució dels comitès antifeixistes locals creats els primers dies de la guerra. A Cabassers l’ordre s’aplicà el 20 d’octubre de 1936, i l’Ajuntament quedà amb aquesta composició política i sindical: tres membres d’Esquerra Republicana de Catalunya, dos membres de la Unió General de Treballadors, i un membre de la Unió de Rabassaires. Aquestes eren les organitzacions que tenien presència al municipi. Al certificat de constitució hi ha una nota que diu: “Manquen 3 CNT, 1 POUM, 1 ACR”. Aquestes organitzacions eren al govern de la Generalitat, però en no tenir presència a Cabassers tampoc no podien tenir representació al seu ajuntament.

En un proper article, parlarem d’un altre document que també forma part de la troballa de 1994: una publicació del Comisariado General del Ejército de Tierra de l’exèrcit republicà titulada “Prensa militar y periódicos murales”.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers