BOPT: Pressupost general per a l’exercici 2023 i plantilla. Aprovació inicial

Pressupost general per a l’exercici 2023 i plantilla. Aprovació inicial.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Cabacés en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2022 ha aprovat inicialment el pressupost general amb els seus annexos per a l’exercici 2023.
Juntament amb el pressupost general s’ha aprovat inicialment la plantilla municipal per a l’exercici econòmic de 2023.
D’acord amb el que estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’esmentat expedient s’exposa al públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals els interessats legitimats podran examinar-lo, a les dependències de l’Ajuntament i presentar reclamacions davant el Ple.
Es considerarà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions durant el període d’exposició al públic.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers