Convocatòria per a cobrir les places de Jutge de Pau titular i substitut

El Butelletí Oficial de la Província de Tarragona del 18 de març del 2020 publicava una convocatòria per a cobrir les vacants de Jutge de Pau titular i substitut del terme municipal de Cabassers. Arran de la declaració de l’estat d’alarma per part del govern espanyol, per a fer front a la pandèmia causada pel virus Sars-CoV-2, aquest procediment va quedar suspès, a la vegada que s’interrompien els terminis per a la tramitació dels expedients administratius, aquest inclòs. Ahir, 1 de juny, aquesta suspensió va ser aixecada, i per tant l’Ajuntament torna a fer públic l’anunci per a cobrir les places de Jutge de Pau titular i substitut del terme. El termini per a presentar sol·licituds per a ocupar aquests càrrecs és de 20 dies naturals i finalitza el 30 de juny.

Per tal d’optar als càrrecs no cal ser llicenciat en dret. S’exigeix, solament, complir aquests requisits: ser major d’edat, tenir la ciutadania espanyola, no estar incapacitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals i no tenir incompatibilitat per al càrrec.

La retribució anual és de 1.137,76€ (dades de 2019), i el nomenament, per a un període de quatre anys, el fa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a proposta del Consistori, que escollirà els càrrecs d’entre les sol·licituds rebudes.

Si voleu optar als càrrecs, podeu sol·licitar-ho adreçant una instància a l’Ajuntament, que us podreu descarregar de la Seu Electrònica.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers